Vzdělávání

Sledujte společně s námi novinky z oboru. Podívejte se na webináře a nové studie.
Onemocnění periferních tepen

Měření brachiálního indexu kotníku pro periferní onemocnění tepen u vybrané populace pomocí zdokonal

Měření brachiálního indexu kotníku pro periferní onemocnění tepen u vybrané populace pomocí zdokonal

V západních zemích trpí více než 20 % lidí starších 65 let chronickou ischemickou chorobou dolních končetin (dále ICHDK), ať už v symptomatické nebo asymptomatické fázi. Více než 50 % asymptomatických pacientů si není ICHDK vědomo, a proto se u nich neléčí.

Onemocnění není obvykle diagnostikováno, pokud není provedeno měření indexu kotníkového tlaku (ABI). Současná doporučení proto nabádají měřit ABI u všech osob starších 65 let a starších 50 let, kteří mají cukrovku, kouří nebo mají klinické příznaky ICHDK.

Nedávná studie ukázala, že praktičtí lékaři jsou přehlceni množstvím práce ve svých ordinacích a je tak pro ně velmi těžké dodržovat současná doporučení kvůli časové náročnosti vyšetření metodou dopplerovské sondy. V následující studii hodnotí ABI měření získané pomocí zdokonaleného automatického oscilometrického typu měřicího zařízení, které by mohlo zlepšit nevýhody měření ABI metodou Dopplerovy sondy.

Do studie bylo zařazeno 136 osob ve věku 40 až 87 let, průměrný věk byl 62,8 (7,4) let. Zúčastnilo se 16 % kuřáků, 22 % osob s diabetes mellitus, 42 % s hyperlipidémii, 50 % s hypertenzi a 59 % lidí bylo fyzicky aktivních. U všech subjektů byla provedena 4 měření ABI; dvě metodou dopplerovské sondy a dvě automatickým oscilometrickým přístrojem ABPI MD od společnosti MESI.

Prohlédněte si podrobné výsledky studie.

Léčba bércových vředů

Snižování rozdílů v posudcích a léčbě bércových vředů pomocí metod zlepšování kvality

Snižování rozdílů v posudcích a léčbě bércových vředů pomocí metod zlepšování kvality

NHS (národní zdravotní služba ve Velké Británii) čelí výrazným tlakům v oblasti financí a provozu. Služby mají problém s poskytováním vysoce kvalitní péče kvůli omezeným zdrojům a stále rostoucím požadavkům. Dnes se vice než kdy jindy musí místní i národní NHS soustředit na zlepšování péče, snižování rozdílů a poskytování vyšší hodnoty.

Pro zlepšování kvality musíme zajistit, aby byla zdravotní péče bezpečná, efektivní, včasná, spravedlivá a zaměřená na pacienta. Pokud jde o léčbu bércových vředů, pacienti potřebují dostávat posudky a léčbu založené na důkazech (EBM – Evidence-based medicine), aby se zajistilo, že se bércové vředy zahojí v optimálním časovém horizontu a pacienti dostanou správnou péči.

Zlepšení hojení bércových vředů prospívá nejen pacientovi, ale také ekonomice zdraví díky snižování nákladů, protože se předchází komplikacím a vředy se tak uzdraví v kratším čase. Tento odborný článek popisuje projekt zaměřený na zlepšení posudků a léčby venózních bércových vředů u pacientů v domácí péči pomocí metod zlepšování kvality (QI). Důležitou roli zde hraje i MESI mTABLET.

Onemocnění periferních tepen

Detekce onemocnění periferních tepen pomocí vylepšeného automatizovaného zařízení

Detekce onemocnění periferních tepen pomocí vylepšeného automatizovaného zařízení

V západních zemích je onemocnění periferních tepen (PAD) významným zdravotním problémem; většina pacientů je však asymptomatická (~ 50%), a proto nediagnostikovaná a neléčená. Současné zásady doporučují u všech pacientů s kardiovaskulárními riziky screening na PAD s použití měření kotníkového tlaku (ABI). To se však neprovádí striktně, protože standardní Dopplerova metoda je těžkopádná a časově náročná.

Ve studii kolegové hodnotí přesnost a reprodukovatelnost měření ABI získaných vylepšeným automatizovaným oscilometrickým zařízením, zařízením MESI ABPI MD® a standardní Dopplerovou metodou. ABI byl měřen v náhodném pořadí v obecné praxi s dopplerovskými sondami dvěma operátory samostatně (ABI_dop) a dvakrát pomocí zařízení MESI ABPI MD (ABI_mesi). ABI_dop byl vypočítán vydělením nejvyššího systolického krevního tlaku z tibiální a dorsalis pedis tepny nejvyšším systolickým krevním tlakem obou brachiálních tepen. ABI_mesi byl získán automaticky současným měřením na třech končetinách.

Podle ABI_dop byl PAD přítomen u 10% ze 136 vyšetřovaných subjektů (68,2 ± 7,4 let). Variační koeficient mezi operatory činil 5,5% pro ABI_dop, zatímco variační koeficient intrasubjektu pro ABI_dop byl 3,0%.

ABI_mesi koreloval s ABI_dop (R = 0,61, P <0,0001). Rozdíl mezi těmito dvěma technikami byl 0,06 ± 0,14, přičemž ABI_mesi poskytoval mírně vyšší hodnoty (P <0,0001) a zanedbatelné zkreslení v celém rozsahu (R = 0,19, P <0,0001). U ABI_mesi tak naměřili ≤1 citlivost 85% a specificitu 96% k detekci ABI_dop ≤0,9 (tedy PAD). Dopplerovo měření trvalo sedmkrát déle než měření MESI ABPI MD.

Závěrem lze říci, že MESI vylepšilo automatizovanou oscilometrickou metodu a nabídlo rychlejší a snáze opakovatelné měření ABI s pouze malým, klinicky irelevantním nadhodnocením hodnoty ABI. Testovaný oscilometrický systém MESI ABPI MD lze použít jako screeningový nástroj pro pacienty v obecné praxi a umožnil by rodinným lékařům vyhovět současným zásadám pro PAD.

Přečtěte si celou studii zde.

Antikoagulační léčba

Vyhodnocení koagulačního systému Xprecia Stride pro využití v antikoagulační léčbě

Vyhodnocení koagulačního systému Xprecia Stride pro využití v antikoagulační léčbě

Cílem studie je vyhodnotit spolehlivost a výkon koagulačního analyzátoru Xprecia Stride™ v  co nejreálnějších podmínkách.

Výkon koagulačního analyzátoru Xprecia Stride™ byl porovnáván s  laboratoří a systémy CoaguChek běžně používané pro normalizované mezinárodní srovnání v  rámci primární a sekundární péče v  antikoagulační klinice v  Birminghamu.

Celkem bylo provedeno 102 laboratorních a 205 paralelních testů koagumeltru INR. Lineární regrese odhalila silnou korelaci mezi Xprecia Stride a laboratoří (r = 0,83) a mezi systémy Xprecia Stride a CoaguChek (r = 0,92). V terapeutickém rozmezí byla shoda mezi systémy velmi dobrá, s 87% Xprecia Stride a laboratorními výsledky INR a 93% Xprecia Stride a výsledky CoaguChek INR v rozmezí 0,5 INR jednotek od sebe navzájem.

Závěr INR testovány pomocí Xprecia Stride systém prokázal dobrou shodu s laboratoří a systémy CoaguChek. Závěry potvrzují, že v  rukou předpokládaných uživatelů je Xprecia Stride přesná, spolehlivá a přijatelné pro použití v běžném klinickém prostředí.

Přečtěte si celou studii.

Přehledy

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění periferních tepen

Hlavní příčinou onemocnění periferních tepen (PAD) je ateroskleróza (méně běžnými příčinami jsou mechanické  poškození nebo ozáření), která vede k zúžení tepen, v tomto případě  jiných než těch, které zásobují mozek a srdce.

Intermitentní klaudikace a tepenné vředy nejsou jediné zdravotní  problémy související s PAD, protože toto záludné onemocnění je rovněž  skvělým prediktorem celkového kardiovaskulárního zdraví. Studie  uvádějí úzkou souvislost mezi PAD a ICHS a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod (srdeční infarkt).

Pro PAD existují obecně dva typy diagnostických přístupů: invazivní  a neinvazivní. Nejvýznamnějším zástupcem invazivních přístupů je  angiografie, zatímco mezi nejrozšířenější neinvazivní diagnostické  postupy patří:
- tělesné vyšetření (nahmatání pulzu)
- měření ABI s použitím

- měření TBI s použitím

Zjistěte všechny důležité infomace o  onemocnění periferních tepen v našem přehledu.

Webináře

Přednášky z webináře Prevence a následná terapie ICHDK

Přednášky z webináře Prevence a následná terapie ICHDK
V dubnu proběhl náš webinář na téma Prevence a následná terapie ICHDK. Moc děkujeme všem zúčastněným a panu doktorovi Matuškovi z České angiologické společnosti.
Podívejte se na jednotlivé prezentace na našem YouTube kanálu:
 
✨ Důležitost prevence ICHDK pomocí měření ABI a TBI, MUDr. Jiří Matuška: https://www.youtube.com/watch?v=Ys1FnRxSvrU
 ✨ Představení produktu MESI mTablet, Bc. Jakub Gelbič, PgD: https://www.youtube.com/watch?v=3DX5zzEfrTA
✨ Mezinárodní zkušenosti z Velké Británie:  Integrace MESI mTablet v rámci klinik k zjednodušení a urychlení vyšetření a včasné identifikace onemocnění periferních tepen, Kelly Buxey: https://www.youtube.com/watch?v=RmUOcbJG2Xs
✨ Jak na ischemické defekty? MUDr. Kateřina Stehlíková: https://www.youtube.com/watch?v=hsarewHQpnA
 
Chci newsletter