Zkušenosti studentů medicíny s roboticky asistovanou chirurgií

Cílem studie bylo zhodnotit objektivní a subjektivní zkušenosti studentů medicíny s prováděním roboticky asistovaných chirurgických výkonů po omezené expozici laparoskopii.
Zkušenosti studentů medicíny s roboticky asistovanou chirurgií

Dvacet tři studentů medicíny bez předchozích zkušeností s laparoskopií a robotickou chirurgií se samo zařadilo do skupin s 0minutovým (n=11), 20minutovým (n=6) a 40minutovým (n=6) laparoskopickým tréninkem. Subjekty plnily úkoly spojené s podáváním lana a umísťováním míčků na laparoskopickém trenažéru a poté opakovaly podobné úkoly na Senhance Surgical System, roboticky asistovaném digitálním laparoskopickém zařízení.

Pro vyhodnocení objektivních měřítek včetně času, míry dokončení, použití spojky a nástrojů, upuštění míčku a ručních úprav byly pořízeny videozáznamy. K vyhodnocení subjektivních zkušeností byl zadán dotazník NASA-TLX s využitím měřítek pracovní zátěže a náročnosti úkolu. Mezi skupinami nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v objektivním výkonu (p>0,05).

Subjekty, které absolvovaly laparoskopický trénink, uváděly vyšší pracovní zátěž, ale tyto rozdíly nebyly statisticky signifikantní (p>0,05). Pracovní zátěž NASA-TLX korelovala s časovým výkonem na základě Pearsonova a Spearmanova testu (r=0,623, rho=0,681, p<0,01). Počáteční zkušenosti studentů medicíny s roboticky asistovanou chirurgií se po omezené expozici laparoskopii signifikantně nelišily.

Přečtěte si celou studii.

Chci newsletter