Podmínky použití

Tyto podmínky použití si, prosím, pečlivě pročtěte.

Tyto podmínky použití popisují pravidla vztahující se na návštěvníky těchto webových stránek společnosti Promedeus. Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Promedeus. Když používáme slova my nebo naše, máme na mysli společnost Promedeus.

Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány dne 21. 10. 2020. Tyto podmínky použití smíme kdykoli změnit. Projděte si laskavě tyto podmínky použití, pokaždé když tyto webové stránky navštívíte. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že akceptujete nejnovější verzi podmínek použití.

Volejte 155 v případě nouze.
Tyto webové stránky neposkytují rady týkající se lékařské pomoci. Pokud si myslíte, že potřebujete lékařskou pomoc, volejte svého lékaře nebo číslo 155.

O informacích dostupných na těchto webových stránkách

Některé informace uvedené na těchto stránkách se týká produktů a služeb nabízených společností Promedeus. Materiály a informace nacházející se na těchto webových stránkách jsou určeny pouze pro všeobecné informování. Informace, které na těchto webových stránkách můžete číst, nemohou nijak nahradit vztah, který máte se svým ošetřujícím lékařem. Společnost Promedeus neprovozuje lékařskou praxi ani neposkytuje lékařské služby či poradenství. Informace, které se nacházejí na těchto webových stránkách, nemají být považovány za lékařskou radu. Otázky diagnózy a léčení byste vždy měli prohovořit s ošetřujícím lékařem.

Zdravotnické informace se rychle mění. Proto je vždy nejlepší nechat si informace potvrdit od vašeho ošetřujícího lékaře.

Tyto webové stránky obsahují informace o produktech a terapiích schválených v České republice a jsou určeny k prohlížení osobami žijícími v České republice. Pokud v České republice nežijete, muže se stát, že budete na těchto webových stránkách číst informace o produktech či terapiích, které nejsou ve Vaší zemi dostupné nebo schválené.

Odkazy na tyto webové stránky a použití značky Promedeus

Přijetím těchto podmínek se má za to, že Vám byla udělena nevýhradní, omezená a odvolatelná licence na vytvoření odkazu k těmto webovým stránkám. Společnost Promedeus si vyhrazuje právo kdykoli odvolat obecně tuto licenci nebo zrušit vaše právo na konkrétní odkazy. Pokud společnost Promedeus tuto licenci odvolá či zruší, zavazujete se okamžitě odstranit a znemožnit veškeré své odkazy k těmto webovým stránkám.

Zavazujete se, že nebudete odkaz na tyto webové stránky prezentovat způsobem, který je spojen s reklamou nebo vypadá jako doporučení jakékoli organizace, jakéhokoli produktu či jakékoli služby. Souhlasíte s tím, že odkaz se nesmí objevit na webových stránkách, které by rozumný člověk mohl považovat za obscénní, pomlouvačné, obtěžující, hrubě urážlivé či zlovolné. Za žádných okolností nesmíte tyto webové stránky ani jejich obsah vkládat do "rámce" jiných webových stránek, ani nesmíte žádnou část jejich obsahu kopírovat na server. Zavazujete se, že bez předem získaného písemného povolení nebudete žádným způsobem zobrazovat ani používat logo společnosti Promedeus.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které neprovozuje společnost Promedeus. Tyto odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí. Materiály z jiných webových stránek však neposuzujeme, nekontrolujeme ani nemonitorujeme. Nezodpovídáme za fungování takových webových stránek, ani za váš obchodní styk s nimi. Používání jiných webových stránek z vaší strany podléhá podmínkám použití takových webových stránek, včetně pravidel ohledně ochrany soukromí, která na takových stránkách platí.

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o používání produktu společnosti Promedeus či jejich terapií, které nebyly schváleny v zemi, v níž žijete. Tento typ informací neřídíme ani neschvalujeme.

Vaše zpětná vazba, připomínky a náměty

Přivítáme zpětnou vazbu, připomínky a náměty od návštěvníků těchto webových stránek, ale rádi bychom vás upozornili, že jakékoli informace, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, budou považovány za informace, které nejsou osobní, důvěrné ani chráněné jako majetek (s výjimkou údajů osobních, v souladu s definicí tohoto pojmu v našem Prohlášení o ochraně soukromí). Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek předáte jakékoli náměty, informace, koncepty, know-how, techniky či materiály, udělujete tímto společnosti Promedeus nijak neomezenou bezplatnou a neodvolatelnou licenci na jejich používání, reprodukci, zobrazení, provádění, modifikaci, převod či distribuci na jakémkoli médiu. Souhlasíte také, že společnost Promedeus má právo je používat pro jakékoli účely.

Bez záruky

Veškerý obsah těchto webových stránek se poskytuje "tak, jak je", "tak, jak je k dispozici". Společnost Promedeus se tímto zříká jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu, ať již vyjádřených či implikovaných, zákonných nebo jiných. Společnost Promedeus nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky, že bude možné používat tyto webové stránky bez přerušení či bez chyb. Je na vaší zodpovědnosti, abyste podnikli veškerá preventivní opatření nutná k zajištění, že žádný obsah, který můžete z těchto webových stránek získat, nebude obsahovat viry nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové kódy.

Omezení ručení

Souhlasíte s tím, že ani společnost Promedeus, ani žádná osoba či společnost se společností Promedeus spojená neručí za žádné škody vyplývající z vašeho použití či nemožnosti použít tyto webové stránky či materiály z těchto webových stránek. Tato ochrana pokrývá nároky vznášené na základě záruky, smlouvy, úmyslného porušení práva, absolutní odpovědnosti či jakýchkoli jiných právních konceptů. Tato ochrana pokrývá společnost Promedeus, její představitele, představenstvo, zaměstnance, agenty i dodavatele na těchto stránkách zmíněné. Tato ochrana pokrývá veškeré ztráty, včetně například přímých či nepřímých, speciálních, vedlejších, následných, exemplárně zvýšených či represivních škod, včetně újmy na zdraví či protiprávního zabití, ztráty zisku nebo škod vyplývajících ze ztráty dat nebo přerušení podnikání.

Další pravidla vztahující se k těmto webovým stránkám

Kromě pravidel obsažených v těchto Podmínkách použití a v Prohlášení o ochraně soukromí se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které platí tehdy, když se v určitých oblastech těchto webových stránek dostanete k určitým službám či materiálům, například když přejdete na odkaz z těchto webových stránek. Pročtěte si laskavě naše prohlášení o ochraně soukromí, v němž se dozvíte, jak chráníme a používáme informace, které prostřednictvím těchto webových stránek shromáždíme.

Pokud se dopustíte porušení těchto podmínek použití nebo pravidel obsažených v prohlášení o ochraně soukromí způsobem, který poškodí ostatní, zavazujete se, že budete ve vztahu k takovému poškození společnost Promedeus bránit před jakýmkoli ručením.

Tím, že používáte tyto webové stránky, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jediná řádná soudní pravomoc a jediné místo řešení jakýchkoli sporů se společností Promedeus nebo sporu jinak souvisejících s těmito webovými stránkami jsou soudy České republice. Dále se zavazujete a souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci těchto soudů ve vztahu k jakýmkoli sporům týkajícím se společnosti Promedeus, jejich přidružených společností, zaměstnanců, představitelů, jejího představenstva, jejich agentů či dodavatelů. Tyto podmínky použití se řídí interním hmotným právem České republiky, a to bez ohledu na jeho principy konfliktu zákonů.

Dotazy, připomínky a poznámky

Společnost Promedeus vám může doručit oznámení elektronickou poštou, prostřednictvím všeobecného oznámení umístěného na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím písemné zprávy doručené poštou na vaši adresu, jak ji má společnost Promedeus zaznamenanou. Vy můžete společnosti Promedeus doručit oznámení pomocí emailu   info@promedeus.cz     nebo na adresu:

Promedeus s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Chci newsletter