Srovnání globálních odhadů prevalence a rizika onemocnění periferních tepen v letech 2000 a 2010

Onemocnění periferních tepen dolních končetin je po ischemické chorobě srdeční a cévní mozkové příhodě třetí nejčastější příčinou aterosklerotické kardiovaskulární morbidity. Následující studie poskytuje první srovnání prevalence onemocnění periferních tepen mezi zeměmi s vysokými příjmy (HIC) a zeměmi s nízkými nebo středními příjmy (LMIC), stanovuje primární rizikové faktory onemocnění periferních tepen v těchto prostředích a odhaduje počet osob žijících s onemocněním periferních tepen v regionálním a celosvětovém měřítku.
Srovnání globálních odhadů prevalence a rizika onemocnění periferních tepen v letech 2000 a 2010

Vědečtí pracovníci připravili systematický přehled literatury o prevalenci onemocnění periferních tepen, v němž vyhledali komunitní studie od roku 1997, které definovaly onemocnění periferních tepen jako brachiální index kotníku (ABI) nižší nebo rovný 0,90. Pomocí epidemiologického modelování definovali věkově a pohlavně specifické míry prevalence v HIC a v LMIC a zkombinovali je s počty obyvatel podle OSN pro roky 2000 a 2010, aby odhadli celosvětovou prevalenci onemocnění periferních tepen.

 V rámci podskupiny studií provedli metaanalýzu poměrů šancí (OR) spojených s 15 předpokládanými rizikovými faktory pro onemocnění periferních tepen, aby odhadli jejich velikost v HIC a LMIC. Poté tyto rizikové faktory použili k předpovědi počtu onemocnění periferních tepen v osmi regionech WHO (tři HIC a pět LMIC).

Kritéria pro zařazení splnilo 34 studií, 22 z HIC a 12 z LMIC, zahrnujících 112 027 účastníků, z nichž 9347 mělo onemocnění periferních tepen. Míra prevalence specifická pro pohlaví se zvyšovala s věkem a byla v zásadě podobná v HIC i LMIC a u mužů i žen.

Prevalence v HIC ve věku 45-49 let:

  • 5,28 % (95% CI 3,38-8,17 %) u žen
  • 5,41 % (3,41-8,49 %) u mužů

Ve věku 85-89 let:

  • 18,38 % (11,16-28,76 %) u žen
  • 18,83 % (12,03-28,25 %) u mužů.

Prevalence u mužů byla nižší v LMIC než v HIC (2,89 % [2,04-4,07 %] ve věku 45-49 let a 14,94 % [9,58-22,56 %] ve věku 85-89 let).

V LMIC byla míra výskytu vyšší u žen než u mužů, zejména v mladším věku (6,31 % [4,86-8,15 %] žen ve věku 45-49 let). Kouření bylo významným rizikovým faktorem jak v HIC, tak v LMIC, s meta-OR pro současné kouření 2,72 (95% CI 2,39-3,09) v HIC a 1,42 (1,25-1,62) v LMIC, následovaly diabetes (1,88 [1,66-2,14] vs 1,47 [1,29-1,68]), hypertenze (1,55 [1,42-1,71] vs 1,36 [1,24-1,50]) a hypercholesterolemie (1,19 [1,07-1,33] vs 1,14 [1,03-1,25]).

V roce 2010 žilo na celém světě 202 milionů lidí s onemocněním periferních tepen, z toho 69,7 % v zemích s nízkou životní úrovní, včetně 54,8 milionů v jihovýchodní Asii a 45,9 milionů v západní části Tichomoří. Během předchozího desetiletí se počet osob s onemocněním periferních tepen zvýšil o 28,7 % v LMIC a o 13,1 % v HIC.

Přečtěte si celou studii zde.

Chci newsletter